Tabell Egenskaper

EgenskapsnavnParameter nameEnhet / UnitHjelp /guide / kodelisteHelp / guide / code listKommentar / Definisjon / StandardComment / Definition / StandardObjekt
AldersgruppeAge grouptall / number00Angir aldersgruppe som objektet er beregnet påSpecifies the object's designated age group.Lekeplassutstyr
Annet miljømerkeEcolabeltext00merking av varer som hjelp til å velge de minst miljøskadelige produktene, for eksempel SvanemerketLabelling of goods, such as the Nordic Swan Ecolabel; helpful when choosing products with minimal impact on the environment.Anlegg
Antall brukereNumber of userstall / number00Angir antall samtidige brukere objektet er beregnet tilSpecifies the estimated maximum amount of simultaneous users.Lekeplassutstyr
antatt etableringskostnadEstimated costtall / number00Angir antatt etableringskostnad forbundet med faseSpecifies the estimated establishing cost in a given project phase.SoneRom
antatt etableringskostnadCosttall / number00Pris for levering, montering, og/eller vedlikehold av aktuelt objektPrice of delivery, assembly and/or maintenance of the current object.Anlegg
ArealAreatall, m² / number, sqm00Angir flatestørrelse på objektetArea measurement, specifies the area of the object.SoneRom
ArealAreatall, m² / number, sqm00Angir flatestørrelse på objektetSpecifies the object surface area.Terrengelement
ArealAreatall, m² / number, sqm00Et flatemål som angir antall arealenheter innenfor en avgrensningslinjeArea measurement, specifies the amount of given units within a boundary.Anlegg
ArealAreatall, m2 / number, sqm00Murens overflateareal i vertikalprojeksjonThe wall surface area by vertical projection.Støttemur
AvgrensningslinjeBoundaryxyz00Designlinje for avgrensing av flateDesign boundary, the limit of a surface area.Terrengelement
AvgrensningslinjeBoundaryxyz00"Designlinje" for avgrensing av flateDesign boundary, the limit of a surface area.SoneRom
AvgrensningslinjeBoundaryxyz00Designlinje for avgrensing av flateDesign boundary, the limit of a surface area.Anlegg
AvskjærendeInterceptingliste / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har et avskjærende ledd/funksjonSpecifies whether the object has an intercepting part or functionKomponent Stolpe
AvvisningRejectingliste / listAvvisende / Ikke avvisendeRejecting / Non-rejectingAngir om objektet har en avvisende funksjonSpecifies whether the object has a rejecting function.Kant
Bestandeler / KomponenterParts / Componentsliste / listBordplate
understell
fundament
Tabletop
Substructure
Foundation
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Bord
BoltegruppeBolt groupliste / listja
nei
Y/NAngir om det er innstøpt en boltegruppe i fundamentetSpecifies whether the foundation contains a bolt group.Komponent Fundament
Breddewidthtall, meter / number, meter00Angir objektets totale breddeSpecifies the total object width.Komponent Oppmerking
BreddeWidthtall, meter / number, meter00Angir produktets utstrekning i horisontalretning, korteste retningSpecifies the shorter horizontal extent of the product.Konstruksjon
Bredde fundamentFoundation widthtall, meter / number, meter00Angir fundamentets bredde under kantSpecifies the foundation width below the kerb.Kant
Bredde fundamentFoundation widthtall, meter /
number, meter
00Angir fundamentets bredde under renneSpecifies the foundation width below the drain.Overvannsrenne
BreddeFundamentFoundation widthtall, mm / number, mm00Fundamentets maksimale breddeFoundation maximum width.Støttemur
BruksområdeApplicationTekst / text00Overordnet funksjonGeneral application.UisolertKonstruksjonMedTak
BruksområdeApplicationliste /listStøyskjerm
Levegg
Snøskjerm
Noise barrier
Windbreak
Snow barrier
Overordnet funksjonSpecifies the general function or application.Skjerm
BruksområdeApplicationListe / listTrafikk-/ledegjerde
Vilt
Eiendom
Gelender
Miljøgjerde
Blendingsgjerde
Sikringsgjerde
Traffic fence
Game fence
Property
Banister
Environmental fencing
Anti blinding screen
Safety screen
Overordnet funksjonSpecifies the object application area or general function.Gjerde
BruksområdeApplicationListeNVDB:
Gang/sykkelveg
Midtrekkverk
Fjell
Midtdeler
Jernbane
Skråning
Sideaktivitet
Trafikk
Naboelement
Brukant/stup
Vann
NVDB:
Pedestrian/bike path
Midbarrier rail
Bedrock
Midbarrier
Railroad
Slope
Roadside activity
Traffic
Traffic safety element
Bridge edge/cliff
Water
Overordnet funksjonSpecifies the object application area or general function.Rekkverk
Delområde (driftsområde)Subareatext00Område innenfor anlegget som er gitt av driftsmessige årsaker (tunet, forhagen, bakgården osv)Area within the site, specified for maintenance reasons (the yard, the garden, backyard and so on).Anlegg
DiameterDiametertall, meter / number, meter00Lengden av et rett linjesegment som går gjennom sentrum og hvor begge endepunktene ligger på omkretsen eller kulens overflateThe length of a straight line passing through the center of a circle or sphere and meeting the circumference or surface at each end.Konstruksjon
DimensjonLiggefugeHorizontal jointtall, mm / number, mm00Dimensjon på liggende fuger mellom skiftDimension on horizontal joints between wall element shifts.Støttemur
DimensjonStussfugeVertical jointtall, mm / number, mm00Dimensjon på vertikale fuger mellom steinDimension on vertical joints between wall elements.Støttemur
DreneringDrainageListe / listJa
Nei
Y/NAngir om muren har et dreneringssystemSpecifies whether the wall has drainage features.Støttemur
Dybde fundamentFoundation depthtall, meter / number, meter00Angir fundamentets dybde under underkant kantSpecifies the foundation depth below the kerb's underside.Kant
Dybde fundamentFoundation depthtall, meter /
number, meter
00Angir fundamentets dybde under underkant renneSpecifies the foundation depth below the drain bottom line.Overvannsrenne
DybdeFundamentFoundation depthtall, mm / number, mm00Fundamentets tykkelse under konstruksjonFoundation depth below the construction.Støttemur
ElementlengdeElement lengthtall, meter
number, meter
00Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSpecifies the length of elements of which the object is composed.Gjerde
ElementlengdeElement lengthtall, meter
number, meter
00Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSpecifies the length of elements of which the object is composed.Rekkverk
ElementlengdeElement lengthtall, meter /
number, meter
00Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSpecifies the element length the object is composed of.Overvannsrenne
ElementlengdeElement lengthtall, meter / number, meter00Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSpecifies the individual element length of which the object is composed.Støttemur
ElementlengdeElement lengthtall, meter / number, meter00Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSpecifies the individual element length of which the object is composed.Kant
ElementlengdeElement lengthtall, meter / number, meter00Angir lengde på elementene som objektet er satt sammen avSpecifies the length of elements of which the object is composed.Skjerm
EPD/MiljøvaredeklarasjonEnvironmental Product Declaration - EPDURL00En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt (Sintef)An Environmental Product Declaration is a concise document describing a product's environmental impact.Anlegg
Fall inntrinnStair run slopeTall, %/1:X/
Number, %/1:X/
00Angir inntrinnets fall i prosent eller forholdstallSpecifies the stair run slope value by grade (percentage) or slope (run:rise ratio)Trapp
Fall maksimumMaximum slopeTall, %/1:x/ / number, %/1:x/00Angir det maksimalt aksepterte fallet på objektet i prosent eller forholdstall i prosent eller forholdstallSpecifies the object maximum slope value by grade (percentage) or slope (run:rise ratio)Terrengelement
Fall minimumMinimum slopeTall, %/1:x/ / number, %/1:x/00Angir det minste aksepterte fallet på objektet i prosent eller forholdstallSpecifies the object minimum slope value by grade (percentage) or slope (run:rise ratio).Terrengelement
FargeColourtekst / text00Angir material eller fargeSpecifies the material or surface color.HardtTerrengelement
FargeColourtekst / text00Angir objektets farge. For taktil merking er Luminanskontrast spesielt viktigSpecifies the object color. Luminance contrast is crucial when applying tactile marking.Komponent Oppmerking
FargeColourtext00Angir produktets fargeSpecifies the product color.Konstruksjon
Fas dimensjonEdge detail dimensiontall, mm / number, mm00Angir størrelse på hjørneprofil. (NS-EN1343)Specifies the edge profile dimension. (NS-EN1343)Kant
Fas topp bakkantBack top corner profileliste / listIngen / Radius / SkråNone / Radius / DiagonalAvrunding av toppkant som peker bort fra visflateEdge profile of kerbstone top, back side.Kant
Fas topp fremkantFront top corner profileliste / listIngen / Radius / SkråNone / Radius / DiagonalAvrunding av toppkant på samme side som visflateEdge profile of kerbstone top, reveal.Kant
FasToppBakkantBack top corner profileListe / listIngen / Radius / SkråNone / Radius / DiagonalAvrunding av toppkant som peker bort fra visflateEdge profile top, back side.Støttemur
FasToppFremkantFront top corner profileListe / listIngen / Radius / SkråNone / Radius / DiagonalAvrunding av toppkant på samme side som visflateEdge profile top, exposed side.Støttemur
FlyttbarMoveableliste / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har bevegelige deler - knyttet til sikkerhetssoneSpecifies whether the object has moveable parts. Moveable parts create conditions for safety zones.Lekeplassutstyr
ForblendetFacedListe / listJa
Nei
Y/NAngir om muren har forblending eller ikkeSpecifies whether the wall is faced (e.g. has decorative bricks).Støttemur
FormShapetekst / text00Angir objektets ytre figur, hvordan den ser ut, omrissSpecifies the shape outline of the object.Komponent Oppmerking
FotplateFootplateliste / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundamentSpecifies whether the object has a base plate which can be attached to a foundation.Komponent Stolpe
fotplateFootplateliste / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har en plate i bunnen, som kan festes til fundamentSpecifies whether the object has a base plate, which can be attached to a foundation.Komponent Understell
FugeJointTall, mm / number, mm00Angir bredden på fugenSpecifies the joint width.HardtTerrengelement
FugeJointliste / listNaturlig, hogget, saget, knasNatural, carved, sawn, close jointedAngir utførelsen av fugenSpecifies the execution of paving element joints.HardtTerrengelement
Garanti utløpsdatoBespoke Timeframe Deadline (Warranty period expiration)dato / date00Tidspunkt for utløp av garantiperiodeThe expiration date for the warranty period.Anlegg
garantiperiodeBespoke Timeframe (Warranty period)text00Periode hvor leverandør har ansvar for produktets kvalitetThe period through which the contractor is responsible for the quality of the product.Anlegg
GjenbrukReusetext00Angir om produktet er gjenbruktSpecifies whether the product has been reused.Anlegg
HelningFremkantSlope faceTall, %/1:X/ / Number, %/1:X/00Murens helningsvinkel på siden som vender ut angitt i prosent eller forholdstallAngle or slope of wall face, specified by percentages or rise:run ratio.Støttemur
HjørneEndeAvslutningCorner/end finishingListe / listJa
Nei
Y/NAngir om det benyttes egne elementer for hjørneavslutning og/eller endeavslutningSpecifies whether separate elements for corner and/or edge finishing are used.Støttemur
HorisontaleSkiftHorizontal shiftsListe / listJa
Nei
Y/NAngivelse av skiftenes horisontale orienteringSpecifies if the wall has horizontal rows/courses.Støttemur
Høydeheighttall, meter / number, meter00Angir objektets totale høydeSpecifies the total object height.Komponent Oppmerking
HøydeHeighttall, meter / number, meter00Angir produktets utstrekning i vertikalretningSpecifies the vertical extent of the product.Konstruksjon
Høyde opptrinnStair risetall, mm
number, mm
00Angir trinnets høyde fra trappefremkant til trappefremkantSpecifies the vertical value between step edges in the stair rise.Trapp
HøydereferanseVertical datumliste / listNN1954 (EPSG:5776)
NN2000 (EPSG:5941)
OLH
Sjøkartnull
0System for å angi et punkts høyde i forhold til angitt referanshøyde ved hjelp av tallstørrelser (koordinater).A system which, by use of figures (coordinates), is used to designate elevations of points relative to a set elevation reference.Anlegg
HåndlistHandrailliste / listja, ensidig / ja, tosidig /neiYes, one sided / Yes, two sided / NoAngir om objektet har håndlistSpecifies whether the object has railings.Trapp
HåndlistHandrailliste / listja, ensidig / ja, tosidig /neiYes, one-sided / Yes, two-sided / NoAngir om objektet har håndlistSpecifies whether the object includes railing.Rampe
HåndlistHandrailListeJa
Nei
Y/NAngir om rekkverket har en egen håndlist/håndløperSpecifies whether the railing includes a handrail.Rekkverk
InnfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
skrudd
bolted
welded
anchored
screwn
Metode for innfestingFixing method.Komponent Stolpe
InnfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
skrudd
bolted
welded
anchored
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Stammevern
innfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Armlene
InnfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Bjelke
innfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Bordplate
innfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Rist
innfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Sitteflate
InnfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Skiltplate
innfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Understell
innfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
flytende
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
floating
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Ramme
InnfestingFixingliste / listboltet
sveiset
gyst
spikret
skrudd
flytende
fjærbelastet
bolted
welded
anchored
nailed
screwn
floating
springloaded
Metode for sammenføyningFixing method.Komponent Rist
Innhold av helse- og miljøfarlige stofferContents of health and environmentally hazardous substancestext00Angir om produktet inneholder helse- eller miljøfarlige stofferSpecifies whether the product contains substances hazardous to the health or environment.Anlegg
Innhold av resirkulert materialeContents of recycled materialstall / number00Angir om produktet inneholder resirkulert materialeSpecifies whether the product is made whole or in part out of recycled materials.Anlegg
Kantavslutning av beleggEdge finishtekst / text00Angir eventuell avslutning av ytterkanterSpecifies pavement surface edge finishes.HardtTerrengelement
KantsteinslinjeCurb linexyz00Designlinje for uttegning av kantsteinDesign line for kerbstone modelling.Kant
KildesorteringRecyclingtext00Angir hvilken fraksjon avfallet skal sorteres under ved avhendingSpecifies the waste fraction of the object at the time of disposal.Anlegg
KjøresterkVehicle resistantliste / listja
nei
Y/NAngir om objektet er dimensjonert for å tåle kjøretøybaserte lasterSpecifies whether the object is designed to sustain vehicular pressure loads.Komponent Ramme
KjøresterkVehicle resistantliste / listja
nei
Y/NAngir om objektet er dimensjonert for å tåle kjøretøybaserte lasterSpecifies whether the object is designed to sustain vehicular pressure loads.Komponent Rist
KlimagassutslippEmbodied Carbon (greenhouse gas emissions)kgCO²00Klimagassutslipp brukes om utslipp til luft av gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen (drivhuseffekten) og dermed klodens klima.Greenhouse gas emissions; the release of gases which affects the ability of the atmosphere to absorb heat (the greenhouse effect), consequently affecting the Earth's climate.Anlegg
KollisjonssikringCollision protectionliste / listAvskjærende
Ettergivende
Ingen
Intercepting
Yielding
None
Angir om objektet er konstruert for å minimere skadeSpecifies whether the object is designed to prevent damage.Komponent Stolpe
KomponentComponentliste /listFundament
Stolpe
Foundation
Pole
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Skjerm
KomponentComponentListe / listFundamentFoundationEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.UisolertKonstruksjonMedTak
KomponentComponentliste / listFundament
Stolpe
Understell
Foundation
Mast
Substructure
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Infrastrukturutstyr
KomponentComponentListe / listFundament
Stolpe
Bjelke
Foundation
Post
Beam
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Pergola
KomponentComponentListe / listStolpe
Fundament
Pole
Foundation
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Gjerde
KomponentComponentListeStolpe
Fundament
Post
Foundation
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Rekkverk
KomponenterComponentsliste / listRyggstøtte, sitteflate, armlener, understell, fundamentBack rest, seat, arm rest, substructure, foundationEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Benk
KomponenterComponentsliste / listFundamentFoundationEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Lekeplassutstyr
KomponenterComponentsliste / listfundament
belysningsarmatur
Foundation
Lighting fixture
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.KunstneriskUtsmykning
KomponenterComponentsliste / listFundament
stolpe
Foundation
Mast
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Flaggstang
KomponenterComponentsliste / listFundament, stolpe, belysningsarmaturFoundations, mast, lighting fixtureEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Belysning
KomponenterComponentslisteFundament, stolpe, skiltplateFoundation, mast, signboardEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Skilt
KomponenterComponentsListe / listFundamentFoundationEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.PlantekasseUrne
KomponenterComponentsListe / listFundamentFoundationEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Plantekum
KomponenterComponentsliste / listFundament
stolpe
Foundation
Pole
Et objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Pullert
KomponenterComponentsliste / listSitteflate, ryggstøtte,bordplate, understell, fundamentSeat, back rest, tabletop, substructure, foundationEt objekts bestanddelerSpecifies the object's components.Benkebord
KoordinatsystemCoordinate systemliste / listNorway TM zone 10(EPSG::5140),
Norway TM zone 11(EPSG::5141),
Norway TM zone 12(EPSG::5142),
Norway TM zone 13(EPSG::5143),
Norway TM zone 14(EPSG::5144),
Norway TM zone 15(EPSG::5145),
Norway TM zone 16(EPSG::5146),
Norway TM zone 17(EPSG::5147),
Norway TM zone 18(EPSG::5148),
Norway TM zone 19(EPSG::5149),
Norway TM zone 20(EPSG::5150),
Norway TM zone 21(EPSG::5151),
Norway TM zone 22(EPSG::5152),
Norway TM zone 23(EPSG::5153),
Norway TM zone 24(EPSG::5154),
Norway TM zone 25(EPSG::5155),
Norway TM zone 26(EPSG::5156),
Norway TM zone 27(EPSG::5157),
Norway TM zone 28(EPSG::5158),
Norway TM zone 29(EPSG::5159),
Norway TM zone 30(EPSG::5160),
Norway TM zone 5(EPSG::5135),
Norway TM zone 6(EPSG::5136),
Norway TM zone 7(EPSG::5137),
Norway TM zone 8(EPSG::5138),
Norway TM zone 9(EPSG::5139),
ED50 / UTM zone 32N(EPSG::23032),
ED50 / UTM zone 33N(EPSG::23033),
ED50 / UTM zone 34N(EPSG::23034),
ED50 / UTM zone 35N(EPSG::23035),
0System for å angi et punkts beliggenhet i planet eller rommet ved hjelp av tallstørrelser (koordinater). (SNL) (http://www.epsg-registry.org/)A system which, by use of figures (coordinates), is used to designate placement of points on a plane or space. (SNL) (http://www.epsg-registry.org/)Anlegg
Kulturhistorisk verdiHistorical valuetext00Angir objektets verdi ut fra kulturelle, historiske, eller andre ikke-prissatte egenskaperSpecifies the object's cultural, historical or other non monetary value.Anlegg
KuppelDomeliste / listja
nei
Y/NAvslutning i topp av stolpeMast top finish.Flaggstang
LeggemønsterPatternliste / listRettsetting, buesetting, sirkelsetting, V-setting, diagonalsetting, palmetter
Fiskebein, forbant, polygonmønster, frilagt
Stacked, fanned, circular, 90 degree herringbone, diagonal, 45 degree herringbone, stretcher bond, polygonal, randomAngir materialets leggemønsterSpecifies the paving element surface pattern.HardtTerrengelement
Lengdelengthtall, meter / number, meter00Angir objektets totale lengdeSpecifies the total object length.Komponent Oppmerking
LengdeLengthtall, meter / number, meter00Angir produktets utstrekning i horisontalretning, lengste retningSpecifies the longer horizontal extent of the product.Konstruksjon
Lengde inntrinnStair runtall, mm
number, mm
00Angir trinnets lengde fra trappefremkant til trappefremkantSpecifies the horizontal value between steps in the stair run.Trapp
LeverandørSuppliertext00Angir produktets leverandørSpecifies the product supplier.Konstruksjon
LeverandørSuppliertext00Angir produktets leverandørSpecifies the product supplier.Terrengelement
LeverandørSuppliertekst / text00Entreprenør for anleggetSite contractor.Anlegg
livsløpsanalyseLife Cycle Analysistall / number00Systematisk analyse for å evaluere miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller en aktivitet ved å identfisere og beskrive energi- og materialforbruket og forurensninger til miljøet og ved å analysere konsekvensene av dette (i produktets levetid). (SNL)Systematical analysis in order to evaluate environmental consequences of the use of a product, a system of products or an activity. The analysis identifies and describes the energy use, material use, and pollution of the environment during the product life cycle.Anlegg
Lokal rotasjonLocal orientationgrader / degrees00Prosjektspesifikk rotasjon av modell/tegning for stedfesting. Angis som vinkel ift geografisk nord.Project specific rotation of a model or drawing, specified as an angle relative to geodetic north.Anlegg
Lokalt nullpunktLocal originxyz00Prosjektspesifikt punkt for stedfesting av anlegg ut fra et bestemt koordinat. Angis med X,Y,Z-verdierProject specific localisation point for a site, with determined coordinates. Attributed with X,- Y- and Z-values.Anlegg
LydtettingSound proofingliste /listingen
absorberende
reflekterende
None
Absorbing
Reflecting
Angir om objektet har en lyddempende effektSpecifies whether the object has soundproofing capabilites.Skjerm
LyspunkthøydeLighting fixture heightmeter00Armaturens høyde over bakkenThe lighting fixture height above ground.Komponent Belysningsarmatur
MaksimalHøydeUltimate heighttall, meter / number, meter00Angir maksimal høyde på mur over terrengSpecifies the ultimate wall height above surface.Støttemur
MaterialtypeMaterial typeliste / listPlast, maling, syrefast stål, bronse, messing, betong, natursteinPlastic, paint, stainless steel, bronze, brass, concrete, natural stoneangir hva materialet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Komponent Oppmerking
MaterialtypeMaterial typetext00Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Terrengelement
MaterialtypeMaterial Typetext00Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Konstruksjon
MaterialtypeMaterial typeTekst / text00Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Pergola
MaterialtypeMaterial typeliste / listNVDB: Betong, plasstøpt Betong, prefabrikkerte element Granitt Skifer/heller Asfalt
Annet: Stål, tre, kompositt,
Concrete, cast in place concrete, prefabricated element, granite, slate, asphalt
Other: Steel, wood, composite
Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Overvannsrenne
MaterialtypeMaterial typeliste / listNVDB: Betong, plasstøpt Betong, prefabrikkerte element Granitt Skifer/heller Asfalt
Annet: Stål, tre, kompositt,
NVDB: Concrete, cast in place concrete, prefabricated element, granite, slate, asphalt
Other: Steel, wood, composite
Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Kant
MaterialtypeMaterial typeListe / listNVDB: Pleksiglass
Herdet glass
Metall, stål, galvanisert
Glassfiber
Metall, aluminium
Tre
Plast
Metall
Betong
Stein
Plexiglass
Tempered glass
Metal, steel, galvanised
Fiberglass
Metal, aluminium
Wood
Plastic
Metal
Concrete
Stone
Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.UisolertKonstruksjonMedTak
MaterialtypeMaterial typeListe / listNVDB: Betongstein, Betong, plasstøpt, Armert jord, Naturstein Spunt, Tre, Betong, element
NS3420: Tegl, Kalksandstein, Betong, Lettklinkerbetong, Porebetong, Imitert stein, Naturstein
NVDB: Concrete stone, concrete, cast in site, reinforced soil, natural stone, sheet pile, wood, element
NS3420: Brick, Sandstone, Concrete, Light-weight concrete, Aerated concrete, Stone imitation, Natural stone
Angir hva produktet er laget avSpecifies what material(s) the product is made of.Støttemur
MinsteDimensjonSteinMinimum dimension elementtall, mm / number, mm00Mursteinens minimum tillatte størrelseMinimum allowed dimension of the wall element.Støttemur
ModellnavnProduct nametext00Angir produktets navnSpecifies the product model name.Konstruksjon
ModellnummerProduct model numbertext00Angir produktets identifikasjonsnummerSpecifies the product's identifying model number.Konstruksjon
ModellnummerProduct model numbertext00Angir produktets identifikasjonsnummerSpecifies the product's identifying model number.Terrengelement
MønsterPatterntekst / text00Angir et tema av gjentakende hendelser i formgivningenSpecifies a repeating pattern in the design.Komponent Oppmerking
NavnNametekst / textProsjektnavn, entreprisenavn, Skolegård, barnehage,lekeplass, park, stasjon, gågate, rasteplass, havneområde, inngangspartiProject name, contract type, schoolyard, kindergarten, playground, park, station, pedestrian street, rest stop, port area, entrance areaGeografisk navn eller funksjonsnavnGeographical or functional name.Anlegg
NavnSoneZoneNameListe / ListSikkerhetssone
Funksjonell sone
Juridisk sone
Bevaringssone
Siktsone/linje
Trafikkmanøvreringssone
Universell utforming
Fallsone
Egendefinert
Safety zone
Functional zone
Legal zone
Conservation zone
Sight zone/line
Traffic maneuvering zone
Universal design
Drop zone
Custom
Angir objektets sonenavnSpecifies the object's zone nameSoneRom
NedsenkDropped / Depressedliste / listJa/NeiY/NAngir om kanten monteres med full vishøyde eller ikkeSpecifies whether the kerb is set with a full reveal or not.Kant
norsk navncommon nametekst / textGranittkantstein, Stålkant, BetongkantsteinGranite curb, steel curb, concrete curb(vanlig navn) "Materialnavn"Common name, i.e. "material name"Overvannsrenne
Norsk navnCommon nameliste / listFortau, uspesifisert, parkering, sykkelparkering, gågate, veg, gangveg, gang- og sykkelveg, terrasse, kai, lekeplass, oppholdsareal, holdeplass, plass, torg, varelevering, sportsdekke/banedekke, adkomstarealSidewalk, unspecified, parking, bike parking, pedestrian street, road, pedestrian road, bike road, terrace, dock, playground, recreational area, stop, plaza, square, goods delivery, sports field, access areaAngir overordnet funksjonSpecifies the main function.HardtTerrengelement
norsk navnCommon nametext00Angir produktets navnSpecifies the product name.Konstruksjon
Norsk navnCommon namelisteGrasbakke, grasplen, golfbane, grasbane, skråning, strand, biofilter, regnbed, damGrassy slope, lawn, golf course, field, slope, beach, biofiltration, rain bed, pondFunksjonsnavnFunction name.MyktTerrengelement
Oppbygging - fraksjonFractionliste / list0-4, 0-6, 0-11, 0-22, 0-63, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 8-22, 11-16, 11-22, 16-22, 16-32, 22-32, 22-63, 22-1200-4, 0-6, 0-11, 0-22, 0-63, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 8-22, 11-16, 11-22, 16-22, 16-32, 22-32, 22-63, 22-120Angir fraksjonsstørrelse på lagetSpecifies the layer fraction size.HardtTerrengelement
Oppbygging - fraksjonFractionliste0-4
0-6
0-11
0-22
0-63
2-4
4-8
8-11
8-16
8-22
11-16
11-22
16-22
16-32
22-32
22-63
22-120
0-4
0-6
0-11
0-22
0-63
2-4
4-8
8-11
8-16
8-22
11-16
11-22
16-22
16-32
22-32
22-63
22-120
Angir fraksjonsstørrelse på lagetSpecifies the layer fraction size.MyktTerrengelement
Oppbygging - lagbetegnelseLayer structureliste / listBærelag, drenslag, forsterkningslag, slitelag, avrettingslag, isolasjonslag, separasjonslag, filterlag, tetningslag, toppdekke, bindelag, frostsikringslag, planum, bærelag av mekanisk stabiliserte masser, bærelag av bitumenstabiliserte materialer, bærelag av sementstabiliserte materialer, uspesifisert, nedre bærelag, øvre bærelag, forkiling, overrisling, underlag for gulv på grunnbase layer, drainage layer, sub base/improvement layer, wearing course, isolation, separation layer, filter layer, sealing layer, pave layer, binder layer, frost protection layer, road bed, base layer of mechanically stabilised masses, base layer of bitumen-stabilised materials, base layer of concrete-stabilised materials, unspecified, lower base layer, upper base layer, interlocking, irrigation, sub base for floors on groundAngir type lag og funksjonSpecifies the layer structure type and function.HardtTerrengelement
Oppbygging - lagbetegnelseLayer structurelisteBærelag
Drenslag
Forsterkningslag
Avrettingslag
Separasjonslag
Filterlag
Tetningslag
Jordforbedring
Ugressbekjempelse
Toppdekke
Frostsikringslag
Planum
Erosjonssikringslag
Vekstjord
base layer
drainage layer
sub base/improvement layer
adjustment layer
separation layer
filter layer
sealing layer
soil improvement
weed control
pave layer
frost protection
road bed
erosion control
topsoil
Angir type lag og funksjonSpecifies the layer structure type and function.MyktTerrengelement
Oppbygging - lagmaterialeLayer materialliste / listPukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singelAggregate, mechanically stabilised materials, gravel, well-graded materials, top soil, crushed bedrock, loose soil, clay, silt, sand, bedrock, blocks, river stone, moraine, peat, other gradings, quarry rock, quarry waste, fine shingle, pea shingleAngir lagmaterialeSpecifies the layer material.HardtTerrengelement
Oppbygging - lagmaterialeLayer materiallistePukk, mekanisk stabiliserte materialer, grus, velgraderte materialer, harpet jord, sprengt stein, løsmasser, leire, silt, sand, stein, blokk, kulestein, morene, torv, annen sortering, maskinkult, subbus, finsingel, singelAggregate, mechanically stabilised materials, gravel, well-graded materials, loosened topsoil, crushed bedrock, loose soil, clay, silt, sand, bedrock, blocks, river stone, moraine, peat, other gradings, quarry rock, quarry waste, fine shingle, pea shingleAngir lagmaterialeSpecifies the layer material.MyktTerrengelement
OverflatebehandlingSurface treatmenttekst / text00Angir behandlingsmetode eller kvalitet på overflate og visflateSpecifies the surface treatment or finish.Komponent Oppmerking
OverflatebehandlingSurface treatmentliste / listSaget, Slipt, Prikkhamret, Blestret, Malt, Cor-Ten, ubehandlet, polert, flammetsawn, honed, bush hammered, sandblasted, painted, Cor-Ten, untreated, polished, flamedAngir behandlingsmetode eller kvalitet på overflate og visflateSpecifies the quality and execution of the surface or edge reveal finish.HardtTerrengelement
OverflatebehandlingSurface treatmentTekst / textSaget / Slipt / Prikkhamret / Blestret / Malt / Cor-TenSawn, honed, bush hammered, sandblasted, painted, Cor-TenAngir hvordan overflaten er behandletSpecifies the object's surface treatment method.Kant
OverflatebehandlingSurface treatmenttext00Angir hvordan overflaten er behandletSpecifies the object surface treatment method.Konstruksjon
OverflatebehandlingSurface treatmentListe / listSaget / Slipt / Prikkhamret / Blestret / Malt / Cor-Ten / Impregnert
NS3420: Kosting, grovavtrekking, brettskuring, stålglatting, Ingen
Sawn / Honed / Bush hammered / Blasted / Painted / Cor-Ten / Impregnated
Scarifying, shot blasting, grinding, none
Angir hvordan overflaten til produktets bestanddeler er behandletSpecifies the object's surface treatment method.Støttemur
OverflatebehandlingSurface treatmenttekst / textSaget / Slipt / Prikkhamret / Blestret / Malt / Cor-TenSawn / Honed / Bush hammered / sandblasted / Painted / Cor-TenAngir overflatebehandling for objektetSpecifies the object surface treatment method.Overvannsrenne
OverflatebehandlingSurface treatmentTekst / textMalt / Galvanisert / Beiset / NVDB: Impregnert, Beiset, Oljet, Lakkert, MaltPainted / Galvanised / Stained / NVDB: Impregnated, Stained, Oiled, Varnished, PaintedAngir overflatebehandling for objektetSpecifies the object surface treatment method.UisolertKonstruksjonMedTak
OverflatebehandlingSurface treatmentListeMalt / Galvanisert / Beiset / NVDB: Impregnert, Beiset, Oljet, Lakkert, MaltPainted / Galvanised / Stained / Impregnated, oiled, varnishedAngir overflatebehandling for rekkverkSpecifies the object surface treatment method.Rekkverk
OverflatebehandlingSurface treatmentListe / listMalt / Galvanisert / Beiset / Impregnert, Oljet, Lakkert, MaltPainted / Galvanised / Stained / Impregnated, oiled, varnishedAngir overflatebehandling på objektetSpecifies the object surface treatment method.Pergola
Produkt navnProduct nametext00Angir navn på produktetSpecifies the product name.Terrengelement
Produkt serieProduct rangetext00Angir navn på produktserieSpecifies the product range name.Konstruksjon
Produkt serieProduct rangetext00Angir navn på produktserieSpecifies the product range name.Terrengelement
Produktblad hjemmesideProduct details websiteURL00Angir hyperlenke til dokument med utfyllende informasjon om produktetSpecifies a hyperlink to an online document with extensive information about the product.Konstruksjon
ProdusentManufacturertext00Angir produsentSpecifies the product manufacturer.Konstruksjon
ProdusentManufacturertext00Angir produsent av toppdekke og sjiktSpecifies the manufacturer of topsoils and layers.Terrengelement
Produsentens hjemmesideManufacturer websiteURL00Hjemmeside som tilhører produsentenSpecifies the manufacterer website.Konstruksjon
Produsentens hjemmesideManufacturer websiteURL00Hjemmeside som tilhører produsentenThe manufacturer website.Terrengelement
påkrevd vedlikehold/driftstidMaintenance Requiredliste / list0-300t
300-600t
600-1000t
1000-2000t
2000-4000t
4000-8000t
8000-12000t
0-300hrs
300-600hrs
600-1000hrs
1000-2000hrs
2000-4000hrs
4000-8000hrs
8000-12000hrs
Angir antall timer driftstid som regnes mellom hvert tilsyn.Specifies the number of operational hours between each supervision or maintenance session.Anlegg
RadiesteinGrenseRadiusThresholdtall, meter / number, meter00Angir største radius før kurver utføres med rettstein - maks. 12 m ihht. NS-EN1343Specifies the threshold for curve radius when straight kerbstones are used; max. 12m according to NS-EN1343.Kant
RadiusRadiustall, meter /
number, meter
0,5 - 12m0,5 - 12mLengden av et rett linjesegment som går til sentrum og hvor endepunktet ligger på omkretsens overflate - 0,5 - 12m ihht.
NS-EN1343
The length of a straight line segment passing to center, where the end point lies on the surface circumference; 0,5 - 12m according to NS-EN1343.Overvannsrenne
RadiusRadiustall, meter / number, meter0,5 - 12 m0,5 - 12 mLengden av et rett linjesegment som går til sentrum og hvor endepunktet ligger på omkretsens overflate - 0,5 - 12m ihht.
NS-EN1343
The length of a straight line segment passing to center, where the end point lies on the surface circumference; 0,5 - 12m according to NS-EN1343.Kant
RotasjonRotationtall, grader / number, degrees00Rotasjon i forhold til nordRotation in relation to geodetic north.Konstruksjon
SettelagLaying course / beddingliste / listsand, knuste steinmasser, betong, annet settelag (NS3420 K2.2)sand, crushed bedrock, concrete, other laying course (NS3420 K2.2)Sjikt som fundament eller renne hviler påThe course which the foundation or drain rests upon.Overvannsrenne
SikkerhetsklassifisertSecurity classificationliste / listja
nei
Y/NAngir om objektene er testet og klassifisert i henhold til sikkerhetsstandarderSpecifies whether the object is tested and classified by security standards.Pullert
SikkerhetssoneSafety zonetall, m² / number, sqm00Angir arealet for objektets sikkerhetssoneSpecifies the object's safety zone area.Lekeplassutstyr
SitteplassNumber of seatstall / number00Beregnet antall sitteplasser på ett elementEstimated amount of seats on a single element.Benk
SitteplassNumber of seatstall / number00Beregnet antall sitteplasser på ett elementEstimated amount of seats on a single element.Benkebord
SitteplassNumber of seatstall / number00Beregnet antall sitteplasser rundt ett elementEstimated amount of seats around a single element.Bord
SnøsmelteanleggSnow melting systemListe / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har innebygget oppvarming for snøsmeltingSpecifies whether the object has built in snow melting system.Trapp
SnøsmelteanleggSnow melting systemliste / listja
nei
Y/NAngir om objektet har innebygget oppvarming for snøsmeltingSpecifies whether the object has built in snow melting system.Rampe
standarderproduct codeliste / list00Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdSpecifies documents regulating the product, delivery, assembly or maintenance.Overvannsrenne
standarderproduct codeliste / listNS3420,NS-EN1340 (Betongkantstein) NS-EN1343(Kantstein av naturstein), NS-EN12670, Prosesskoden.NS3420,NS-EN1340 (Concrete kerbstone) NS-EN1343(Natural stone kerb), NS-EN12670, Prosesskoden.Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdSpecifies documents regulating the product, delivery, assembly or maintenance.Kant
standarderproduct codeliste / listNS-EN11005
Håndbok N100
Håndbok V129
TEK10
NS-EN11005
Håndbok N100
Håndbok V129
TEK10
Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdSpecifies documents regulating the type of product and its delivery, assembly and/or maintenance.Rampe
standarderproduct codeliste / listNS-EN11005
Håndbok N100
Håndbok V129
TEK10
NS-EN11005
Håndbok N100
Håndbok V129
TEK10
Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdSpecifies documents regulating the type of product and its delivery, assembly and/or maintenance.Trapp
standarderproduct codelisteNS-EN11005
Håndbok N101
TEK10
NS-EN11005
Håndbok N101
TEK10
Angir dokumenter som regulerer produkt, leveranse, montering eller drift/vedlikeholdSpecifies documents regulating the type of product and its delivery, assembly and/or maintenance.Rekkverk
statusStatusliste / listProgramfase, Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Byggefase, FDVUProgram phase, sketch proposal, preliminary project, detail project, construction, operations and maintenanceAngir objektets modenhet i prosjekteringsfaseSpecifies the object project phase status.Anlegg
StigningSlopeTall, %/1:X/
Number, %/1:X/
00Angir objektets fall mellom topp og bunn, angitt i prosent eller forholdstallSpecifies the object's slope value between top and bottom levels, specified by percentages or rise:run ratio.Rampe
StikningsdataStakeout dataxyz00Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsystemGeometrical information, used when localising objects in the appropriate coordinate system.Anlegg
StikningsdataStakeout dataxyz00Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsystemGeometrical information, used when localising objects in the appropriate coordinate system.SoneRom
StikningsdataStakeout dataxyz00Geometrisk informasjon for stedfesting av objekt i aktuelt koordinatsystem, med triangulert flate og knekklinjerGeometrical information, used when localising objects in the appropriate coordinate system, consisting of a triangulated surface and breaklines.Terrengelement
StikningsdataStakeout dataxyz00Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkant1st line= top backside, 2nd line= adjacent surface top on revealing side.Kant
StikningsdataStakeout dataxyz00Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkant, Linje 3= Bunn mur fremkant1st line=top backside, 2nd line= adjacent surface top, 3rd line= wall face bottom.Støttemur
StikningslinjeStakeout linexyz, NEZ00Linje 1= Topp bakkant, Linje 2= Topp terreng fremkant, utledes fra Kantsteinslinje1st line= back edge top, 2nd line= front surface topOvervannsrenne
StolpeavstandPole distancetall, meter
number, meter
00Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpeSpecifies the mutual distance between poles.Gjerde
StolpeavstandPole distancetall, meter
number, meter
00Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpeSpecifies the mutual distance between poles.Rekkverk
StolpeavstandPole distancetall, meter / number, meter00Angir innbyrdes avstand mellom hver stolpeSpecifies the mutual distance between poles.Skjerm
StyrkeklasseResistance classificationListeH3
H4a
H4b
L1
L2
L3
L4a
L4b
N1
N2
T1
T2
T3
H1
H2
H3
H4a
H4b
L1
L2
L3
L4a
L4b
N1
N2
T1
T2
T3
H1
H2
Angir objektets evne til å motstå ytre påvirkning, som f.eks. påkjørselSpecifies the object resistance level, i.e. to collision damage.Rekkverk
StørsteDimensjonSteinMaximum dimension elementtall, mm / number, mm00Mursteinens maksimale tillatte størrelseMaximum allowed dimension of the wall element.Støttemur
TilsynsintervallIntervalListe / listdaglig
ukentlig
månedlig
kvartalsvis
halvårlig
årlig
daily
weekly
monthly
quarterly
semiannually
annually
Intervall for vedlikehold. DriftsfrekvensInterval for maintenance or frequency of supervision.Anlegg
ToppavslutningTop finishingListe / listAvdekking, brystning, slipingUncovering, coping, honingAngir om det benyttes brystning, toppstein, vegetasjon eller andre materialer som avslutning av mur i toppSpecifies whether the wall is a parapet wall, has coping stones, vegetation or other materials as a top finish.Støttemur
Treåpning formRecess for tree - shapeliste / listrund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen formRound, rectangular, elliptical, quadratic, trapezoid, other shapeAngir formen på utsparingenSpecifies the recess shape for trees.Komponent Rist
Treåpning størrelseRecess for tree - sizetall, mm / number, mm00Angir størrelsen på utsparingenSpecifies the recess size for trees.Komponent Rist
TrillesporStroller tracksListe / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har egne trillespor for barnevogn etc.Specifies whether the object has designated stroller tracks.Trapp
TverrsnittCross sectiontall, meter /
number, meter
00areal tverrsnitt i renneArea of drain cross section.Overvannsrenne
TverrsnittsformProfileliste / listrund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen form,round, rectangular, elliptical, quadratic, trapezoid, other shapeAngir objektets tverrprofilSpecifies the object's cross section profile.Komponent Stammevern
TverrsnittsformProfileliste / listrund
rektangulær
ellipse
kvadratisk
trapes
annen form
round
rectangular
elliptical
quadratic
trapezoid
other shape
Angir objektets tverrprofilSpecifies the object's cross section profile.Komponent Bjelke
TverrsnittsformProfileliste / listrund
rektangulær
ellipse
kvadratisk
trapes
annen form
round
rectangular
elliptical
quadratic
trapezoid
other shape
Angir objektets tverrprofilSpecifies the object's cross section profile.Komponent Stolpe
TverrsnittsformProfileliste / listrund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen formround, rectangular, elliptical, quadratic, trapezoid, other shapeAngir objektets tverrprofilSpecifies the object's cross section profile.Komponent Ramme
TverrsnittsformProfileliste / listrund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen formround, rectangular, elliptical, quadratic, trapezoid, other shapeAngir objektets tverrprofilSpecifies the object's cross section profile.Komponent Skiltplate
Tykkelse pr lagLayer thicknesstall, mm / number, mm00Angir lagets tykkelseSpecifies the layer thickness.Terrengelement
Tykkelse totalUltimate thicknesstall, mm / number, mm00Angir den totale tykkelsen for alle lagene i objektetSpecifies the ultimate thickness of the object layer composition.Terrengelement
TykkelseBunnThickness bottomtall, mm / number, mm00Murens tykkelse i bunnWall thickness at bottom level.Støttemur
TykkelseToppThickness toptall, mm / number, mm00Murens tykkelse i toppWall thickness at top level.Støttemur
typeTypeliste / listStatisk
dynamisk
Static
Dynamic
Angir hva slags type pullertSpecifies the bollard type.Pullert
TypeTypeTekst / text00Angir objektets funksjonSpecifies the object function.Pergola
TypeTypetekst / textKasserenne
Brosteinsrenne
Rennesteinsrenne
Box drain
Paving drain
Gutter
Angir overordnet egenskap/funksjon/utførelseSpecifies a main property, function or finish.Overvannsrenne
TypeTypeTekst / text00Angir rekkverkets/gjerdets funksjonSpecifies the object function type.UisolertKonstruksjonMedTak
TypeTypeListeNVDB: Stabb/Saxegård
Brurekkverk, betong
Rekkverk for gående/syklende
Stålskinne m/sigma stålstolper
Stålskinne festet på mur/vegg
Betong, plasstøpt
Betong, prefabrikkert
Betong, New Jersey
Stabbesteiner
Wirerekkverk
Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Stålskinne m/plaststolper
Stålskinne m/stålstolpler
Stålskinne m/trestolper
Stålrør m/runde stålstolper
Stålrør m/sigma stålstolper
Stålrør m/trestolper
Treskinne m/stålstolper
Treskinne m/trestolper
NVDB:
bridge railing, concrete
Pedestrian/bike railing
Steel rail w/sigma steel posts
Steel rail mounted on wall
Concrete, cast in site
Concrete, prefabricated
Concrete, New Jersey
Guard stones
Wire railing
Bridge railing, steel w /guiderail
Bridge railing, steel w/o guiderail
Steel rail w/ plastic posts
Steel rail w/steel posts
Steel rail w/wood posts
Steel pipes w/circular steel posts
Steel pipes w/sigma steel posts
Steel pipes w/wood posts
Wood rail w/steel posts
Wood rail w/wood posts
Angir rekkverkets/gjerdets funksjonSpecifies the railing or fence type.Rekkverk
TypeTypelisteGras, jord, bark, sand, leireGrass, soil, bark, sand, clayMaterialnavn - relaterer seg til toppdekke.Material name - relates to surface layer.MyktTerrengelement
TypeTypeliste / listBalanseapparat, klatrestativ, kombinasjonsapparat, sklie, glidebane, vippeutstyr, huske, lekehus, sandlek, karusell, vannlek, mosjonsapparat, skateboardrampe, ballbane, klatrevegg, annet utstyrBalancing equipment, climbing structures, combination structures, slide, sliding course, spring riders, swing, play house, sandbox, carousel, water play, training equipment, skating ramp, ball court, climbing wall, other equipmentOverordnet funksjonGeneral function.Lekeplassutstyr
TypeTypeliste / listbrannhydrant, elskap, ladesøyle, parkometer, servicepunkt, strømuttak, kummer, tanker, trafofire hydrant, power cabinet, charging bollard/station, parking meter, service point, power outlet, manholes, tanks, power stationOverordnet funksjonGeneral function.Infrastrukturutstyr
TypeTypelistetrafikkskilt, informasjonsskilt, Reklameskilttraffic sign, information sign, advertisement signOverordnet funksjonGeneral function.Skilt
TypeTypeTekst / textNVDB: Stål/rørgjerde
Steingjerde/tosidig mur
Flettverk, stålflettverksgjerde
Flettverk, plastbelagt
Tregjerde
Flettverk, storrutet gjerde
Flettverk, kraftig
Tregjerde, åpent
Tregjerde, tett
Aluminiumsgjerde
Steel/pipe fence
Stone fence/two sided wall
Wire mesh fence, steel
Wire mesh, plastic
Wooden fence
Wire mesh fence, large grid
Wire mesh fence, robust
Wooden fence, open
Wooden fence, sealed
Aluminium panel fence
Overordnet utførelseGeneral execution or build.Gjerde
TypeTypeliste /listSteingjerde/tosidig mur
Treskjerm
Treskjerm, åpent
Treskjerm, tett
Metallskjerm
Betongskjerm
Stone fence/two-sided wall
Wooden screen
Wooden screen, open
Wooden screen, sealed
Metal screen
Concrete screen
Overordnet utførelseGeneral execution or build.Skjerm
TypeTypeliste / listStolpe, bøyle, gitter, spiler,Post, hoop, grate, balustersOverordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Stammevern
TypeTypeliste / listspiler
massiv
rist
balusters
massive
grate
Overordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Bordplate
TypeTypeliste / listSpiler, platebalusters, plateOverordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Rist
TypeTypeliste / listSpiler, plateBalusters, plateOverordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Sitteflate
TypeTypeliste / listkurv, avfallsdunk, avfallscontainer, askebeger, dypoppsamlingbasket, waste receptible, waste container, ash tray, underground waste systemOverordnet utførelseGeneral execution or build.Renovasjon
TypeTypeliste / listNVDB: berg, betong, nedgravd, stålplate, stag, jordstikk, fotplate, nedstikk, i_eller_på_jordfundament, fjellbolt, boret_betongfundament, plasstøpt_betongfundament, prefabrikert_betongfundament, jord_med_skoring, løs, påhengt,
NS3420: Valgfri, Plasseres uten å festes, Festes på plassbygd fundament, Festes på prefab fundament, Festes til annen konstruksjon, Festes med enkelt plassbygd fundament, Festes med prefabrikert fundament, Føres ned i grunnen, Festes ved forenklet fundamentering, Annen fundamentering - må spesifiseres
bedrock, concrete, buried, steel plate, strut, base plate, ground fixing, in or on soil foundation, rock bolt, drilled concrete foundation, cast in place concrete foundation, prefabricated concrete foundation, jord_med_skoring, loose, attached. NS3420: Optional, placed without fixture, attached to site-specific foundation, attached to prefabricated foundation, attached to another construction, attached with simple site-specific foundation, driven into ground, attached with simplified foundation, other foundation - must be specifiedOverordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Fundament
TypeTypeliste / listStøpt, perforert plate, strekkmetall, gitterrist, sikteristCast, perforated plate, expanded metal, grid grate, screening grate?Overordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Rist
TypeTypeliste / listramme, bein, kantframe, legs, edgeOverordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Understell
TypeTypeliste / listinnfelt
nedfelt
vegghengt
opphengt
stolpemontert
inset
embedded in ground
wall mounted
suspended
fixed on mast
Overordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Belysningsarmatur
TypeTypeliste / listintegrert
separat
integratedOverordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Armlene
TypeTypeliste / listPrefabrikert, plassbygget, hengendePrefabricated, built in site, hangingOverordnet utførelseGeneral execution or build.PlantekasseUrne
TypeTypeliste / listPrefabrikert, plassbygget, hengendePrefabricated, built in site, hangingOverordnet utførelseGeneral execution or build.Plantekum
TypeTypeliste / listVegmerking, parkering, lekeplass,idrettsbane, terminal, vegvisning, Taktil merking, dekorativ merking, funksjonell merkingRoad marking, parking, playground, sports field, terminal, guiding, tactile marking, decorative, functionalOverordnet utførelseStandard specifications.Komponent Oppmerking
TypeTypeliste / listStål, tre, betong, naturstein, belegningsstein, gummidekke, kompositt, plastringSteel, wood, concrete, natural stone, paving stone, rubber ground, composite, erosion controlOverordnet utførelseGeneral execution or build.HardtTerrengelement
TypeTypeliste / listFagverk
massiv
hul
truss
massive
hollow
Overordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Bjelke
TypeTypeliste / listFagverk
Massiv
Hul
truss
massive
hollow
Overordnet utførelseGeneral execution or build.Komponent Stolpe
Type fundamentFoundationliste / listJordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken), jordspydMortar, haunching, gravel, ground rodsAngir produktets innfestingSpecifies the object foundation type.Overvannsrenne
Type fundamentType of foundationliste / listberg, betong, nedgravd, stålplate, stag, jordstikk, fotplate, nedstikk, i eller på jordfundament, fjellbolt, boret betongfundament, plasstøpt betongfundament, prefabrikert betongfundament, jord med skoring, løs, påhengt,
NS3420: Valgfri, Plasseres uten å festes, Festes på plassbygd fundament, Festes på prefab fundament, Festes til annen konstruksjon, Festes med enkelt plassbygd fundament, Festes med prefabrikert fundament, Føres ned i grunnen, Festes ved forenklet fundamentering, Annen fundamentering - må spesifiseres
bedrock, concrete, buried, steel plate, strut, base plate, ground fixing, in or on soil foundation, rock bolt, drilled concrete foundation, cast in place concrete foundation, prefabricated concrete foundation, loose, attached.
NS3420: Optional, placed without fixture, attached to site-specific foundation, attached to prefabricated foundation, attached to another construction, attached with simple site-specific foundation, driven into ground, attached with simplified foundation, other foundation - must be specified
Angir produktets innfestingSpecifies the object foundation type.Konstruksjon
Type fundamentFoundationListe / listJordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken) NVDB: Løsmasse/fjell
Fjellfot
Trykkimpregnert tresåle
Armert betong
Mortar, cast, gravel
Soils/bedrock
Impregnated wooden sole
Reinforced concrete
Angir produktets innfestingSpecifies the object foundation type.Støttemur
Type fundamentFoundationliste / listJordfuktig betong, bakstøp, grus (Steinhåndboken), jordspyd, løsmassefundamentMortar, haunching, gravel, ground rods, soil foundationAngir produktets innfestingSpecifies the object foundation type.Kant
TypeKantTypeTekst / textOslokantstein, Parkkantstein, Holdeplasskantstein, Platekantstein, Stålkant, TrekantOslo-kerbstone, park kerb, stop kerb, plate kerb, steel edge, wooden edgeAngir objektes navn i dagligtaleSpecifies the object's common name.Kant
TypeKonstruksjonType of constructiontext00Angir produktets type innenfor en hovedgruppeSpecifies the product main group type.Konstruksjon
TypeMurWall typeListe / listTørrmur, murt mur, støpt mur, forblending, gabion/Steinkurver, prefabrikkert, spunt, Sognemur, StålplateDrywall, bricked wall, cast wall, feature wall, gabions, prefabricated, sheet pile, landslide control wall, steel plateAngir hvordan muren er utformetSpecifies the wall type.Støttemur
TypeSoneZoneTypeListe / ListSikkerhetssone: Brann, perimetersikring, eksplosjonsfare
Funksjonell sone: Adkomst, inngang, rømning, varelevering, opphold, kjøreveg, shared space, torg, naturtomt, lekeplass, aktivitetsareal, skolegård, sykkelparkering, riggplass etc
Juridisk sone: Reguleringsplan, eiendomsgrenser, marksikring
Bevaringssone: Areal med spesielle bevaringshensyn, marksikring
Siktsone: Siktsone skal ikke bebygges
Trafikkmanøvreringssone: Svingebevegelser, frihøyde
Universell utforming: Sone for en gitt UU-standard
Fallsone: Areal rundt lekeapparater, under mur
Safety zone: Fire, perimeter protection, risk of explosion
Functional zone: Access, entrance, escape, goods delivery, recreational space, road, shared space, plaza, natural ground, playground, activity area, schoolyard, bike parking, rig space etc.
Legal zone: Zoning plan, property boundary, ground protection
Conservation zone: Areas with specific conservational considerations, ground protection
Sight zone: Sight zones cannot be developed
Traffic maneuvering zone: Areas required for vehicle maneuvering, free height
Universal design: Zone for a given UD-standard
Drop zone: Areas below playground equipment, retaining walls etc.
Angir objektets sonetypeSpecifies the object's zone typeSoneRom
UnderlagSub layerliste / listpå konstruksjon, fjell, telefarlige masser, telesikre masserOn construction, bedrock, frost heave susceptible masses, frost heave unsusceptible massesAngir hva slags underlag objektet etableres påSpecifies the sub layer upon which the object is placed.Terrengelement
UnderlagSub layerliste / listsand, knuste steinmasser, betong, annet settelagsand, crushed rock, concrete, other sub-structureLag / sjikt som fundament eller kantstein hviler påLayer or sub-structure the kerb rests upon.Kant
URL til vedlikeholdsmanualURL to O&M ManualURL00Hyperlenke til nettsted med informasjon om vedlikeholdHyperlink to website with maintenance information.Anlegg
UtliggerCantileverliste / listJa
Nei
Y/NAngir om objektet har en utstikkende arm/brakettSpecifies whether the object has a protruding arm or cantilever.Komponent Stolpe
UtsparingRecessListe / listJa
Nei
Y/NAngir om det skal etableres utsparinger i murenSpecifies whether the wall includes recesses.Støttemur
Utsparing formRecess shapeliste / listrund, rektangulær, ellipse, kvadratisk, trapes, annen formRound, rectangular, elliptical, quadratic, trapezoid, other shapeAngir formen på utsparingenSpecifies the recess shape for lightning fixtures.Komponent Rist
Utsparing størrelseRecess sizetall, mm / number, mm00Angir størrelsen på utsparingenSpecifies the recess size for lighting fixtures.Komponent Rist
VaredeklarasjonMaterial Ingredient Reportingtext00Korte opplysninger om en vares kvalitet og egenskaper på varen eller dens emballasje.Concise documentation of the quality and properties of a product or its packaging.Anlegg
varmeHeatingliste / listvannbåren, varmekabler, ingenhydronic, heating cables, noneAngir om objektet har innebygget oppvarmingSpecifies whether the object has built in heating.Komponent Rist
varmeHeatingliste / listvannbåren, varmekabler, ingenhydronic, heating cables, noneAngir om objektet har innebygget oppvarmingSpecifies whether the object has built in heating.Komponent Sitteflate
vinkel i forhold til horisontalplanethorizontal angletall, grader / number, degrees00Angir objektets helning i forhold til sittekomfortSpecifies the object horizontal angle in relation to seating comfort.Komponent Rist
vinkel i forhold til horisontalplanethorizontal angletall, grader / number, degrees00Angir objektets helning i forhold til sittekomfortSpecifies the object's horizontal angle in relation to seating comfort.Komponent Sitteflate
VisflateVisible surfaceliste / listNVDB: Rett / Liten fas / Stor fas / Skrådd vertikal visflate / Avrundet / HoldeplasskantsteinNVDB: Straight, minor edge, major edge, angled vertical reveal, roundedDen siden som peker mot det laveste tilstøtende dekketThe reveal facing the lowest adjacent surface.Kant
VishøydeVisible surface heighttall, mm / number, mm00Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)Specifies the visible surface height above adjacent surface. (elevation above sea level=NVDB, reveal height=NS)Støttemur
VishøydeVisible surface heighttall, meter / number, meter00Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)Specifies the edge elevation above the adjacent surface.Komponent Ramme
VishøydeVisible surface heighttall, meter / number, meter00Angir høyde på topp kant over tilstøtende overflate. (HOV=NVDB, Vishøyde=NS)Specifies the elevation of the kerbstone's reveal above the adjacent surface.Kant
Top