Definitions of objects

A list of definitions for all objects in the information model.

a | b | f | g | h | i | k | l | m | o | p | r | s | t | u | v

Anlegg -  Angir et avgrenset areal som fungerer som morobjekt for alle de tilhørende underobjektene. Et anlegg kan også inneholde delområder/delanlegg. Site - A defined area serving as a host object for the sub-objects belonging to it. A site may also contain sub-divisions.
Armlene -  Støtte for en persons arm når den sitter/reiser seg. Armrest - Support for a person’s arm when taking a seat/rising.
Belysning -  Gjenstand for opplysning av en flate eller et objekt. Lighting - Item for illuminating an object or surface.
Belysningsarmatur -  En beholder for en lyskilde som er montert på vegg, tak, dekke, stolpe, m.fl. Lighting fixture - A body and source for lighting; mounted on a wall, roof, surface, mast, etc.
Benk -  Gjenstand primært laget for å sitte på for flere personer. Bench - Item whose primary use is seating for several persons.
Benkebord -  Sammensatt objekt av benk og bord. Picnic table - Combined object consisting of a bench and table.
Bjelke -  Avlang gjenstand som har støttende/bærende funksjon. Beam - Elongated item functioning as structural support.
Bord -  Møbel med vannrett flate og ben eller annet understell. Table - Furniture consisting of a horizontal surface placed on a set of legs or other type of construction.
Bordplate -  Gjenstand på toppen av et understell som sammen utgjør et bord. Tabletop - The horizontal item which resides on top of another construction. The parts combine to form a table.
Busk -  Flerårig plante med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, f.eks. rips, rose, einer, vier. Bush - Perennial, wooded plants with multiple stems at or near the ground, such as currants, roses and junipers.
Flaggstang -  Stolpe til å feste flagg i. Flagpole - A mast upon which a flag can be attached.
Fundament -  Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunn. Foundation - Lower support structure that transfers load from the construction to the ground.
Gjerde -  NVDB: Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr. Fence - NVDB definition: A freestanding barrier, placed to prevent and/or direct the movement of people or animals.
Gras -  Lavere vegetasjonsdekke av flerårige grasarter som kan klippes. Grass - Low, ground cover vegetation, consisting of perennial species that can be cut.
HardtTerrengelement -  Harde flater i forbindelse med veier og plasser defineres som harde terrengelementer. Paved surface - Hard surfaces, as applied in roads and plazas, are defined as paved surfaces (the definitions hardscape or hard landscaping are commonly used in this context. However, those terms may include objects such as steps, curbs and retaining walls, i.e. not exclusively surfaces).
Infrastrukturutstyr -  Teknisk utstyr og installasjoner. Infrastructure - Technical equipment and installations.
Kant -  Skille mellom to dekker. Vishøyde lavere enn 50cm. Det monteres normalt ikke rekkverk på kant. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på lavere dekke i fremkant) kan variere. NVDB: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1) Curb - An element separating two surfaces at different levels. Reveal (elevation difference between top of the edge and the connected lower surface in front) is lower than 50 cm. Usually, railings are not mounted on curbs. Height of reveal may vary. NVDB definition: Stone set to separate traffic islands, pavements, street dividers etc.
Konstruksjon -  Et konkret og avgrenset objekt som fyller en funksjon. Konstruksjonen kan være enkel eller sammensatt, og bestå av ulike materialer. Eksempler kan være støttemur, trapp, mindre bygning, rekkverk, skjerm, leskur, port, gjerde. Construction - A clearly defined and delineated object with specific functions, simple or complex in build, composed of one or more materials. Examples include retaining walls, steps and stairs, smaller buildings, railings, screens, sheds, gates and fences.
KunstneriskUtsmykning -  Kunstnerisk utformet objekt eller installasjon. Art installation - Artist-made object.
Lekeplassutstyr -  Utstyr brukt til lek. Playground equipment - Installations used for children’s play.
LøkOgKnollvekster -  Løk: En fortykket stand av underjordiske grunnblader nederst på stengelen til løkplanter. Knoll: Botanisk reservoar med opplagsnæring, runde i formen. Bulbs and tubers - Bulbs: Rounded underground storage organ for stems and leaves. Tubers: Botanical storage organ for nutrition, rounded in shape.
MyktTerrengelement -  Enkle formbare flater av myke materialer som jord, bark, sand o.l. Softscape - Easily shapeable surfaces of soft materials such as soils, bark, sand etc.
Oppmerking -  Oppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere bruk av et anlegg/delområde eller element. Marking - Markings are used to guide, alert or regulate use of a site/region or element.
Overvannsrenne -  NVDB: Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft. Drainage channel - NVDB definition: Construction leading surface runoff along a road to an enclosed drainage system or ditch.
Pergola -  SNL: byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Kan tjene som lysthus eller omramming av en hagegang. Pergola - Open construction of vertical posts or pillars with supporting beams, usually hosting vines. May be used as a gazebo or for framing of a garden path.
PlantekasseUrne -  Beholder for plante. Planter - A container for plants.
Plantekum -  En perforert kum for beskyttelse av rotsystem. Root barrier - A perforated element designed to protect a plant’s root system.
Pullert -  Mindre stolpe for å hindre ferdsel, og/eller som holder for lys. Bollard - Low pole designed to obstruct movement of vehicles, and/or as a body for lighting.
Ramme -  Bærekonstruksjon hvor de enkelte konstruksjonselementene er forbundet med hverandre. Frame - Structural system that supports other components.
Rampe -  Skrå flate for gående eller rullende trafikk mellom to forskjellige nivåer. Ramp - Sloping surface for pedestrian or wheeled traffic between two separate levels.
Rekkverk -  NVDB: En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231)). Rekkverk er en fysisk sikring som skal hindre at mennesker og kjøretøy utsettes for fare. Railing - NVDB definition: Barrier to prevent vehicles leaving the road. Railings are a physical safeguard designed to prevent pedestrians and vehicles from being exposed to danger.
Renovasjon -  Gjenstand for oppbevaring av avfall. Waste receptacle - Item for storing waste.
Rist -  Rammeverk av parallelle eller kryssende deler. Grate - Framework of parallel or crossing parts.
Ryggstøtte -  Støtte for en persons rygg når den sitter. Back rest - Rest for a person’s back when sitting.
Sitteflate -  Tilrettelagt gjenstand for å sitte på. Seating - Item designated for seating.
Skilt -  Utstyr for informasjon eller signal. Signage - Equipment for information or warning.
Skiltplate -  Plate eller holder for grafikk. Signboard  - Board or holder for graphics.
Skjerm -  NVDB: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse. Skal også hindre vind, innsyn, m.m. Screen - NVDB definition: Freestanding construction designed to protect against, for example, noise pollution, wind or unwanted views.
Sluk -  Gjenstand med en perforert overflate for oppsamling av overvann. Synlig del av overvannssystem. Drain - Object with perforated surface for collecting surface runoff. Visible part of a drainage system.
SoneRom -  Angir ikke-fysiske arealer, soner og rom innenfor et anlegg. Zone - Specifies non-physical areas and spaces within a site.
Stammevern -  Beskyttende element som plasseres rundt stammen på et tre for å unngå kjøreskader og annen ytre påvirkning. Trunk protector - Component for protecting trunk of trees from vehicles and other sources of external damage.
Staude -  SNL: Flerårig urteaktig plante med skudd som visner ned om høsten, men med røtter som overvintrer. Perennial - SNL definition: Perennial herbaceous plant with shoots that wither in autumn, while its roots lasts through winter.
Stol -  Gjenstand primært laget for å sitte på for en person. Chair - Item whose primary use is seating for one person.
Stolpe -  Avlang gjenstand som har støttende/forlengende funksjon. Pole - Tall, vertical item used for support or elongation.
Støttemur -  Konstruksjon med vishøyde høyere enn 50cm. Det kan monteres rekkverk/gjerde/brystning på støttemur. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på lavere dekke i fremkant eller bakkant) kan variere. NVDB (Støttemur): Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak. Tosidig mur: Se Gjerde Retaining wall - Construction with reveal greater than 50 cm. Rails, fences etc may be placed on retaining walls. Reveal may vary. NVDB definition: Construction used to overcome differences in elevation where a slope will demand too much space. Retaining walls are also used as safeguarding elements. Dividing wall: See 'Fence'.
Sykkelstativ -  Gjenstand for oppstøtting og sikring av sykkel. Bike rack - Item designed for the support and secure placement of bikes.
Terrengelement -  Terrengelement er en overflate som kan være hard eller myk. Terrain - A surface that is either referred to as softscape or paved surface.
Trapp -  NVDB: Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal. Stair - NVDB definition: A set of steps connecting pedestrian areas.
Tre -  SNL: Tre, plante med forvedete skudd og som oftest sekundær tykkelsesvekst. Treet er ugrenet fra grunnen slik at det utvikles en stamme med en trekrone i toppen. Treet vokser i hele levetiden. Hver vår eller vegetasjonsperiode vokser det ut et nytt årsskudd. Toppskuddet øker stammelengden, mens sideskuddene utvikler seg til grener. Tree - SNL definition: Woody plant with secondary growth. The tree has an elongated stem, developing a crown of branches on top. The tree grows in the entirety of its lifespan. Each spring or growth period it will grow new annual shoots. The top shoots increases stem length, while side shoots develops into branches.  
Trebeskyttelse -  Gjenstand for beskyttelse av trær. Trunk protection - Item for protecting trunk / stem.
Uisolert konstruksjon med tak -  Bygg for vern mot vær og vind. Ikke ment for varig opphold. Kan brukes om konstruksjoner for oppbevaring. Uninsulated construction with roof - Construction serving as shelter. Not suitable for permanent occupation.
Understell -  Ramme/struktur som holder oppe et bestemt objekt. Substructure - Frame or structure that supports a specific object.
UtendørsUtstyr -  Utstyr er løs eller fastmontert møblering for utendørs bruk. Outdoor equipment - Loose or fixed furniture for outdoor use.
Utplantingsplante -  Også kalt sommerplanter, er en betegnelse på vesentlig ettårige prydplanter (blomster). Disse blir produsert i veksthus på ettervinteren og våren, for å plantes ut i bed, urner, ampler eller potter så snart faren for nattefrost er borte. (SNL) Annual: Plants that perform their entire life cycle from seed to flower to seed within a single growing season. All roots, stems and leaves of the plant die annually. Only the dormant seed bridges the gap between one generation and the next. (http://aggie-horticulture.tamu.edu/)
Vannarrangement -  Konstruksjon utformet for behandling av vann i form av f.eks. vannspeil, vannstråler, vannfall. Kan etableres i forbindelse med naturlige vassdrag eller bekk. Kan inneholde belysning og elektrisk pumpesystem. Water feature - Construction designed for controlling water, such as water mirrors, jets and waterfalls. May be established in connection with natural watercourses and streams. May contain lighting and electrical pumps.
Vanningsanlegg -  System for manuell eller automatisk vanning av grøntareal. Irrigation system - System for manual or automatic irrigation of vegetated areas.
Vegetasjon -  SNL: Vegetasjon, sammenfattende betegnelse for hele plantedekket eller alle plantesamfunn i et gitt område. Vegetasjon er morobjekt for andre som for eksempel tre og busk. Vegetation - SNL definition: Collective term for all plant covers or plant communities in a given area. Vegetation serves as the host object for sub-objects such as trees or shrubs.